„Musis et virtutibus”

A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium rövid történeti áttekintése

Egy 1568-ban kelt dedikációból kitűnik, hogy már létező unitárius iskola mestere Szemerjai Bora András, azonban ezen iskola működésének időtartamáról nincs több adatunk.

A Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium felállításának gondolata a XVIII. század elején merül fel újra, amikor Homoródszentmártoni Bíró Sámuel, az unitáriusok első főgondnoka, 1712-ben levelet írt a kolozsvári eklézsiához, melyben felvetette a Székelykeresztúron létrehozandó iskola építésének gondolatát. Az iskola elindítása azonban nem sikerült a Habsburg-uralom unitáriusokkal szembeni ellenséges magatartása miatt.

1793-ban a homoródalmási zsinat július 10-én jóváhagyta a gimnázium építését: „nemes Keresztúrfiszékben, a Székely-Keresztúri unitárius ekklézsiában minél hamarabb egy olyan unitárius gymnasium állíttassék fel, melyben az ifjúság avagy csak a rhetorikáig taníttassék…”

1800 körül

Az iskolaépítés első korszaka Abdrudbányai Szabó Sámuel, az iskola első igazgatójának nevéhez fűződik. Igaz, a munka nem haladt könnyen. Mégis, 1796-ra elkészült az első négy szoba vesszőből és sárból, majd 1798-ig összesen 10 szoba, melyeknek külön nevei is voltak. 1805-ben kezdődött meg a gimnázium jelenleg is meglévő, régi épületének megépítése kőből.

1841-ben a korondi zsinaton elfogadott, Brassai Sámuel által javasolt oktatási reformnak köszönhetően iskolánkban is anyanyelven folyt a tanítás.

Az iskola müködése megállott az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc idején, a diákok honvédként harcoltak Bem seregében. A forradalom vezetői közt ugyancsak megtaláljuk iskolánk egykori diákjait, Berde Mózest és Jakab Eleket. A forradalom és szabadságharc után a tanítás 1850. november 1-én kezdodött el 88 tanulóval. Az osztrák abszolutizmus az unitárius iskolánkba is a német gimnáziumi rendszert parancsolta.

1857-1876 között kibővítették az iskola épületét.

1864

Tekintettel a gimnázium sajátosságára, hogy Erdély egész területéről iskolázta be diákjait, a XX. század elején már túlzsúfolttá lett a gimnáziumi épület, így elhatározták egy új épület felépítését, miközben igyekeztek az iskolát főgimnáziummá fejleszteni. Így a főhatóság 1912-ben 35 000 koronával megvásárolta a gimnázium tőszomszédságában levo 3 hold 1084 négyszögöl területet, majd pályázatot hirdetett az új iskola felépítésére. Pap Mózes igazgató idejében két év alatt készült el az új épület Pákei Lajos tervei alapján.

1910-1940

Az 1915/1916-os iskolai évtől kezdődően az iskola 8 osztállyal müködő Főgimnázium lett és megszervezték az első érettségi vizsgát.

Báró Orbán Balázs és Báró Daniel Gábor

1940-1948 között az iskola a „Báró Orbán Balázs Unitárius Főgimnázium” nevet viselte.

1948-ban a „tanügyi reform” következtében a kommunista államhatalom bezáratta az iskolát, az épületet államosította és a Gimnázium rendkívüli értékű könyvtárát elhurcolta.

Jakab Elek és Kriza János

Az Unitárius Egyház 1992. december 2-3-án Magyarsároson tartott Zsinati Főtanácsa elhatározta, hogy az 1993/1994-es tanévtől kezdődően újraindítja az 1948-ban önkényesen bezáratott iskoláit, így az említett tanévtől kezdődően újjáalakult a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium, Fekete János iskolaigazgató irányítása alatt. A kezdetben csak líceumi osztályokból álló iskola fokozatosan építkezett, így mára az óvodai szinttől líceumi szintig fogadja az itt tanulni szándékozó diákokat.

Sándor János és Balázs Ferenc

2003-tól kezdődően az iskola igazgatója Varró Margit lett, akinek igazgatósága idején az iskola kialakította a saját tanári karát, valamint 2005 január 1-től önálló jogi személyiségi státuszt kapott.

2004. áprilisában és júliusában az Erdélyi Unitárius Egyház visszakapta és tulajdonába vehette az egykor önkényesen elvett épületeit, így az Unitárius Gimnázium saját épületeiben müködhet tovább, igyekezvén mindig megfelelni az elődök által megállapított jelmondatnak: „Musis et virtutibus” – „Egy véka tudomány mellé egy köböl erkölcsöt.”

2006-ban az iskola megpróbálta újból felvenni a „Báró Orbán Balázs Unitárius Gimnázium” nevet, de a hivatalos állami hatóság ezt nem engedélyezte, arra hivatkozva, hogy a városban már működik egy, az Orbán Balázs nevét viselő tanintézmény. Ennek tükrében, 2006. december 21-én az iskola Vezetőtanácsa megszavazta a Berde Mózes Unitárius Gimnázium név felvételét, így próbálva méltó emléket állítani annak, aki egykori diákként életével és adományával kiérdemelte „az unitárius jótevők fejedelme” címet. A névadó ünnepségre 2008. május 17-én került sor, mely alkalomra megújult a főépület frontja és megjelent a Berde Mózes Unitárius Gimnázium felirat az épület homlokzatán.

2007. nyarán az iskola visszakapta a bentlakás és étkezde működtetésének jogát és egy hatalmas feljavítási munkálatot követően a 2007/2008-as tanévet már a saját bentlakásunkban kezdhették meg tanulóink.

2010-ben megalakult iskolánk diákjaiból a Vadrózsák Néptánccsoport.

2014-ben ünnepeltük a Pákei-féle épület 100. évfordulóját

2016. decemberében Magyarország Kormánya egy sikeres pályázati procedúra eredményeként 74 millió forinttal támogatta a Berde Mózes Unitárius Gimnázium fejlesztési terveit.  A nagy horderejű projektnek több célkitűzése volt: a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium elemi osztályainak, bentlakásának és étkezdéjének helyet adó épület hőközpontjának és ablakainak cseréje, valamint a gimnázium újabb épületének udvarán lévő sportpályák kialakítása. 2018. szeptemberében a sportpálya átadása megtörtént.

2016-ban műfüves pálya épült
2018-ban hármas évfordulót ünnepeltünk

 2020-ban a Magyar Kormány óvoda és bölcsőde fejlesztési programjának köszönhetően óvodás gyermekeink már a legmagasabb standardok szerint létrehozott új ingatlanban kezdhették meg napközis programjukat.

2020