TUDNIVALÓK A 2021/2022-ES TANÉVRE

Jelen tanévben is iskolánkban 2 líceumi osztály indul.

  1. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK osztályba az állami számítógépes elosztási rendszerben lehet bejutni.

A természettudományok osztályba való jelentkezés fontos dátumai:

Osztályválasztás (kódolás): 2021. július 8 –14.

(minden tanuló a saját iskolájában végzi a kódolást)

A bejutók névsorának közlése: 2021. július 16.

A bejutók iratkozása: 2021. július 17 –20.

  • A HUMÁN/teológia osztályba a májusi kompetenciavizsga révén lehet bejutni.

A humán/teol. osztályba való jelentkezés dátumai:

Személyi lapok kiállítása: 2021. május 19–20.

A beiratkozáshoz szükséges személyi lapot a származási iskola készíti elő, a beiratkozásról a felvételiző gondoskodik.

Beiratkozás a vizsgára: 2021. május 24 –25.
Felvételi időpontja: 2021. május 28. (péntek)
Végleges eredmények közzététele: 2021. május 31. – június 4. (fellebbezések után)

A. humán osztályba való felvételire az iratkozás során a következő iratokat kell leadni az iskola titkárságán:

1. Formanyomtatvány, amit a származási iskola titkársága állít ki kérésre. (fisă de înscriere pentru proba de aptitudine)

2. Másolat a felvételiző diák születési bizonyítványáról.

3. A fénymásolatra kérjük feltüntetni a diák elérhetőségét. (telefon, email, postacím)

A felvételi vizsgára felkészítőket tartunk: a Gimnázium 7. számú termében

  • 2021. május 24 (hétfő)
  • 2021. május 26 (szerda)

A 2021/2022-es iskolai évben induló kilencedik osztályok felvételi vizsga módszertana értelmében, a felvételi két próbából tevődik össze:

  • Írásbeli (legkevesebb 7-est kell megszerezni)
  • Szóbeli (interjú-szerű beszélgetés) kizáró jellegű)   

Sikeres vizsga esetén a felvételi jegy az 5-8. osztályos tanulmányi átlag, a 8. osztályos záróvizsgák átlaga és a felvételi jegy alapján kerül kiszámításra. A humán osztályba való beiratkozás az összesített jegy alapján történik a Gimnázium titkárságán.

Pótfelvételi. Amennyiben az első vizsgarend során a humán osztályban nem telne be a 28 hely, próbafelvételire is sor kerülhet. 2020-ban nem volt erre lehetőség, mert a helyek beteltek.

Az unitárius gimnázium humán (teológiai) osztályba történő felvételi vizsga tematikája

  1. Bibliaismeret

A világ és az ember teremtése (1Móz 1,1 – 2, 4a)

Mózes születése és elhívatása (2Móz 1.2.3. fej.)

A tízparancsolat (2Móz 19, 1-20; 20, 1-17)

Ézsaiás és Jeremiás próféták elhívása

(Ézs 6, 1-13; Jer 1, 1-19)

Jézus születése és gyermekkora

(Mt 2, 1-12; Lk 2, 1-52)

A magvető példázata (Mt 13)

A tékozló fiú (Lk 15, 11-32)

A könyörülő szamaritánus (Lk 10, 25-37)

A tálentumok (Mt 25, 14-30)

A szőlőmunkások példázata (Mt 20, 1-16)

Jézus elfogatása, elítélése és halála

(Mt 26, 36-75; Mt 27, 27-66)

Az első pünkösd és az első keresztény gyülekezet (ApCsel 2, 1-13. 37-47)

Az úrvacsora szereztetése

(Mt 26, 17-29; 1Kor 11, 23-29)

  1. Általános ismeretek

imádságok (reggel, este, étkezés előtt és után stb.)

Miatyánk

A hitvallás szövegének ismerete (ki-ki a saját felekezete szerint)

  1. Egyházi Énekek (Unitárius Énekeskönyv)

33 – Mennyben lakó én Istenem

57 – Hozzád megyek Uram

60 – Gondviselő jó Atyám vagy

185 – Szívemet hozzád emelem

189 – Mint a szép híves patakra

192 – A Sionnak hegyén Úristen

193 – Vigyázz értem Úristen

202 – Adjatok hálát az Istennek

213 – Erős várunk nékünk az Isten

Az énekek első versszakának szövegét kell ismerni!

Iskolánkban a 2020/2021-es tanévben az étkezési napidíj 15 Ron, a bentlakási napidíj 5 Ron.

Érdeklődni lehet: 0266-244 249 – az iskola titkársága

0741093476 / 0744829860 – Lakatos Sándor aligazgató, lelkész-vallástanár

0745515658 – Patakfalvi Erika titkárnő

0741033944 – Csiszér-Rajti Tibor-Sándor, a reál osztály osztálynevelője

0740839652 – Vornicu Monica a humán osztály osztálynevelője

https://www.facebook.com/bmugim/

titkarsag@berdemozes.ro

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2021 –2022

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA,

unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);

MFA = media finală de admitere.